Dé groothandel voor
huidbehandeling en verzorging

Algemene voorwaarden Amatex International, gevestigd te Hooge Zwaluwe, gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

Artikel 1 Definities

1.1   Amatex International verder te noemen Amatex, is een rechtspersoon die zich bezighoudt met de handel in cosmetische- producten en
apparatuur en aanverwante artikelen in de ruimste zin des woords.

1.2   Afnemer is een natuurlijke of rechtspersoon die bij Amatex producten en/of artikelen koopt en aan wie deze producten, apparatuur en/of artikelen geleverd worden.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1  Elke rechtsbetrekking tussen Amatex en de afnemer wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.

2.2  Algemene voorwaarden door de afnemer gehanteerd worden afgewezen,  voor Amatex slechts bindend indien en voor zover Amatex zich daar
schriftelijk mee akkoord heeft verklaard.

2.3  Ook overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met Amatex overeengekomen te worden.

2.4  Indien Amatex schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden blijven, indien deze strijdig zijn en ingeval van strijd, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht.

2.5  Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de afnemer geen rechten voor de toekomst ontlenen.

 

Artikel 3 Offertes/Aanbiedingen

3.1  Offertes/Aanbiedingen geschieden vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2  Offertes/Aanbiedingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard. Amatex International heeft het recht een mondelinge aanvaarding te accepteren, als zou deze schriftelijk zijn gedaan. Indien de afnemer op de website van Amatex International een bestelling plaatst, dan is deze bestelling definitief op het moment dat de afnemer op de knop verzenden drukt. Op het moment dat de afnemer van Amatex International een bevestiging per e-mail ontvangt komt een bindende overeenkomst tussen de afnemer en Amatex International tot stand.

3.3   De offerte is exclusief BTW tenzij anders vermeld.

3.4   De overeenkomst tussen Amatex en de afnemer komt tot stand door een schriftelijke bevestiging daarvan door de afnemer aan Amatex.

3.5           Als de prijzen of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals lonen, materialen, grondstoffen, transportkosten en valutaverschillen een verandering ondergaan door welke oorzaak ook, is Amatex gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te veranderen.

3.6   Alle afbeeldingen in alle vorm van publicatie, informatie en aanbiedingen gedaan door Amatex International zijn illustratief. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Indien van een artikel geen hoog kwalitatieve afbeelding voorhanden is zal een soortgelijke afbeelding worden weergegeven.

 

Artikel 4 Facturering

4.1   Facturering geschiedt conform offerte per datum levering.

4.2   Facturering geschiedt conform de prijslijst/bestellijst die de afnemer ondertekent als order aan Amatex retour zendt.

4.3   Garantie gaat in op datum van levering.

 

Artikel 5 Annuleringen

5.1   Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Amatex niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Amatex bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Amatex het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft dan wel de overeenkomst te annuleren. De afnemer dient hiervan terstond nadat Amatex gebleken is van deze omstandigheden op de hoogte te worden gesteld. In geval van annulering door Amatex worden de afnemer geen kosten in rekening gebracht en zal ook geen schadevergoeding toegekend worden.

5.2   Daarenboven heeft Amatex het recht nakoming van haar verplichtingen op te schorten en is zij niet in verzuim, indien zij ten gevolge van veranderingen van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

5.3   Onder omstandigheden die redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten de invloedsfeer van Amatex liggen, wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers en importeurs van Amatex aan verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken gegevens.

5.4   Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt, in welk geval Amatex de overeenkomst tussen partijen kan ontbinden zonder dat een der partijen recht heeft op vergoeding van eventuele schade.

5.5   Als Amatex haar verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de reeds geleverde producten, apparaten en/of artikelen en de gemaakte kosten.

5.6   Annuleringen door de afnemer kunnen uitsluitend plaatsvinden tot vier weken voor de afgesproken levering zonder dat hiervoor, buiten de reeds gemaakte kosten voor  voorbereiding, aan de afnemer kosten in rekening worden gebracht.

5.7   Annuleringen dienen schriftelijk bij aangetekend schrijven te geschieden.

 

 

Artikel 6 Betalingen

6.1   Betalingen dienen voorafgaand aan levering te geschieden ten kantore van Amatex of op een door Amatex aan te wijzen bankrekening.

6.2   Het doen van betalingen van de afnemer aan Amatex International op elektronische wijze, waaronder via het internet en middels creditcards geschiedt voor risico van de afnemer. Amatex International kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van de afnemer, verband houdend of het resultaat zijnde betalingen op elektronische wijze, via internet of middels creditcards.

6.3   Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum indien er voor zover betaling is overeengekomen in afwijking van artikel 8.

6.4   Indien een gebruikersovereenkomst is ondertekend dient de afnemer overeengekomen punten na te leven.

6.5   Amatex is altijd gerechtigd, alvorens te leveren een naar haar oordeel voldoende zekerheid tot nakoming van de betalingsverplichtingen van de afnemer te verlangen van een gedeelte van de overeengekomen prijs bij sluiten van de overeenkomst.

6.6    Het recht van de afnemer om zijn eventuele vorderingen op Amatex te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.7    Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuurdatum is Amatex gerechtigd na het verstrijken van de bedoelde termijn aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 12%, waarbij de rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

6.8    Amatex is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente alle buitengerechtelijk kosten veroorzaakt door niet (tijdige) betaling te vorderen. Buitengerechtelijke kosten zijn door de afnemer in ieder geval verschuldigd wanneer Amatex zich voor de invordering van de hulp van een derde bedient. Deze kosten zullen worden berekend volgens het incassotarief door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerd met een minimum van 15% van het factuurbedrag. Uit het enkele feit, dat Amatex de hulp van een derde heeft ingeroepen, blijkt de grootte en gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Indien Amatex het faillissement van de afnemer aanvraagt is deze naast de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd.

6.9    Bij niet tijdige betaling heeft Amatex het recht haar opvolgende leveringen aan de afnemer op te schorten.

 

 

 

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1   Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt terzake van vordering tot betaling van alle door Amatex aan de afnemer krachtens enige overeenkomst geleverde producten, apparaten en/of artikelen, alsmede terzake van vorderingen wegens het tekortschieten van de afnemer in de nakoming van deze overeenkomsten. De afnemer heeft de verplichting het eigendom van Amatex International voor de gehele waarde in zijn verzekering op te nemen totdat het eigendom van afnemer is.

7.2  Amatex is bevoegd om, indien de afnemer met zijn betaling in gebreke blijft of als er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat hij niet of te laat zal betalen, de geleverde producten en/of artikelen, die overeenkomstig het hierboven bepaalde haar eigendom zijn gebleven, terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met de afnemer gesloten overeenkomst.

7.3    Het is de afnemer niet toegestaan de geleverde producten, apparaten en/of artikelen anders dan op in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening gebruikelijke wijze te vervreemden of op welke wijze dan ook aan derden te verpanden of op andere wijze daarmee zekerheid te bieden. De afnemer verplicht zich tegenover Amatex op eerste verzoek van Amatex eerste pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij na doorlevering van de in eerste instantie door Amatex geleverde producten, apparaten en/of artikelen op derden heeft of zal verkrijgen.

 

Artikel 8 Levering

8.1    Levering vindt uitsluitend plaats bij voorafgaande betaling. Bij een factuurbedrag van minder dan €  175,00 exclusief BTW, wordt € 11,50 exclusief  BTW administratiekosten in rekening gebracht. Indien de afnemer een speciale wijze van verzenden verzoekt worden de kosten hiervoor doorberekend aan de afnemer. Bij levering in andere landen dan Nederland worden dan daaraan gerelateerde administratiekosten in rekening gebracht.

8.2    De afnemer is verplicht aan levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen en terstond te betalen.

8.3   Indien de afnemer tekort schiet in zijn onder 8.2 genoemde verplichting of in zijn betalingsverplichting, is Amatex gerechtigd de eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten voor opslag en vervoer) aan de afnemer in rekening te brengen.

8.4   De omstandigheid genoemd in 8.3 wordt geacht te zijn ingetreden indien de producten, apparaten en/of artikelen ter levering zijn aangeboden doch levering onmogelijk bleek dan wel betaling is uitgebleven. De dag waarop dit is gebleken, geldt als de dag van levering.

8.5   De in de overeenkomst vermelde leveringstermijnen gelden niet als fatale termijnen. Amatex is eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim nadat haar een redelijke termijn is aangegeven voor nakoming.

8.6   Leveringstermijnen worden in ieder geval maar niet uitsluitend verlengd met de periode gedurende welke er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending, de afnemer in een of meer verplichtingen jegens Amatex tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij tekort zal schieten of de afnemer Amatex niet in staat stelt het met haar overeengekomen uit te voeren.

8.7   Levering van via internet geplaatste bestellingen kunnen zonder opgaaf van reden binnen 5 dagen, mits onbeschadigd en ongebruikt, geretourneerd worden na levering aan natuurlijke personen die niet handelen in de uitvoering van een bedrijf en beroep.

 

Artikel 9 Reclames

9.1   De afnemer kan op een gebrekkige levering waaronder –zichtbar onvolkomenheden van producten, apparaten en/of artikelen of manco’s in de te leveren hoeveelheid- geen beroep doen als hij niet binnen 48 uur nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft moeten ontdekken, bij Amatex schriftelijk heeft geprotesteerd en wel onder nauwkeurige omschrijving van het gebrek.

9.2   De producten, apparaten en/of artikelen ten aanzien waarvan wordt gereclameerd dienen door de afnemer zorgvuldig te worden bewaard en op eerste verzoek van Amatex voor nader onderzoek door Amatex of een door Amatex aan te wijzen derde aan Amatex of aan derde ter beschikking te worden gesteld.

9.3   Indien reclame over de producten, apparaten en/of artikelen gegrond wordt bevonden, kunnen artikelen worden omgeruild of wordt de afnemer, als hij geen omruiling wenst, voor het daarvoor gefactureerde bedrag gecrediteerd.

9.4   Klachten over facturen dienen binnen 48 uur na factuurdatum bij Amatex te zijn ingediend.

9.5   Reclame of klachten schorten de betalingsverplichting van de afnemer niet op.

9.6   De afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid van de prestatie van Amatex, indien hij niet binnen de hierboven gemelde termijnen heeft gereclameerd en/of de opdrachtgever niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

9.7   De afnemer heeft bij koop van apparaten fabrieksgarantie volgens bijgeleverd garantiebewijs, mits apparaten niet anders gebruikt zijn dan voorgeschreven instructie en toepassing en er door de afnemer geen bewerkingen zijn verricht.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1   Amatex is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door toepassing van de producten  en/of artikelen en toepassing anders dan  voorgeschreven gebruik en instructie tot een hoger bedrag dan hetgeen  zij voor het geleverde product en/of artikel in rekening heeft gebracht.

10.2   Amatex is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door toepassing van de apparaten anders dan voorgeschreven instructie en toepassing.

10.3  De hoogte van eventueel uit te keren schade in andere gevallen dan zojuist genoemd, is beperkt tot het maximum bedrag van de bestelling/opdracht en de hoogte van het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij van Amatex uitkeert.

10.4  Amatex is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1   Amatex blijft eigenaar van de aan de afnemer geleverde of nog te leveren zaken als reclame- of begeleidingsmateriaal van de producten, apparaten en/of artikelen en blijft auteurs rechtelijk gerechtigd ongeacht of de afnemer de factuur aan Amatex heeft voldaan.

11.2   Het is de afnemer verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amatex iets uit de in lid 1 bedoelde  zaken te verveelvoudigen, op te slaan in bestanden en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilms of anderszins.

11.3   Het is de afnemer verboden om de in lid 1 bedoelde zaken geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen van derden.

 

Artikel 12 Ontbinding

12.1   Amatex kan te allen tijde de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden.

12.2   In geval van gedeeltelijk ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Amatex verrichte prestaties en heeft Amatex onverkort recht op betaling van de reeds door haar verrichte prestaties.

12.3   Indien Amatex International door overmacht niet in staat is aan enige uit hoofde van overeenkomst op haar rustende verplichting te voldoen, heeft zij te hare keuze het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, zolang de overmachtsituatie voortduurt, dan wel door eenvoudige kennisgeving aan de afnemer en zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden volgens de wet. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan dan wel gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.

 

Artikel 13 Toepasselijkheid, bevoegde rechter

13.1   Op alle overeenkomsten is het Nederlandse Recht van toepassing.

13.2    Alle geschillen, voortvloeiend uit aanbiedingen en overeenkomsten zullen worden onderworpen aan het oordeel van de  burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingplaats van Amatex, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.